Gia công phân bón

Viện SIAMB nhận gia công phân bón cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu theo hình thức độc lập hoặc phụ thuộc.