Chứng nhận Siamb đã đạt được

Chứng nhận Siamb đã đạt được: Chứng nhận nguyên liệu dùng cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận sản phẩm thân thiện, chứng nhận sản phẩm không tồn dư, ISO 9001:2018, ISO 17025:2017