Các trung tâm

Các trung tâm của Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam SIAMB