Thông báo công khai

SIAMB thông báo công khai cho khách hàng và các đối tác biết.